prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Inženýrské a doktorské studium absolvovala na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 1991 působí na katedře podnikové ekonomiky na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, kde postupně získala pedagogickou hodnost docent a profesor. Její odborná orientace směřuje do oblasti podnikové ekonomiky, podnikových financí, oceňování podniku, měření výkonnosti. Na katedře podnikové ekonomiky pracovala nejdříve jako asistentka, následně jako zástupce vedoucí katedry. V současné době působí na pozici vedoucí katedry podnikové ekonomiky na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Vyučuje předměty „Manažerské finance“ a „Oceňování podniku“ "Podniková ekonomika" (pro doktorské studium). Učí na všech stupních studia; je garantkou vedlejší specializace Finanční manažer. Trvale se věnuje vědeckovýzkumné práci. V posledních pěti letech vede kolektiv 28 řešitelů výzkumného záměru "Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy", který bude letos uzavřen. Je autorkou či spoluautorkou více jak 350 publikací, z toho jedenácti monografií. Řada z nich byla oceněna děkanem Fakulty podnikohospodářské či rektorem Vysoké školy ekonomické v Praze. Vyučuje také v rámci MBA nejen na VŠE, ale i na Prague International Business School při VŠE v Praze. Ve své výzkumné i pedagogické činnosti úzce spolupracuje s praxí. Je členkou vědecké rady VŠE v Praze, Fakulty podnikohospodářské, Ekonomicko-správní fakulty MUNI v Brně, Ekonomické fakulty v Liberci, Ekonomické fakulty ZČU v Plzni. Je členkou redakční rady časopisu Ekonomika a management, Journal of Competitiveness, Odhadce. Je členkou vědecké redakční rady nakladatelství C.H. Beck.

1989 - aspirantura

1994 - docentka v oboru podnikové hospodářství, Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze

2002 - jmenována profesorkou v oboru ekonomika a management

1999 – IPFM – částečně (přednášky Managerial Finance)

1997 – PIBS – částečně (přednášky Manažerské finance)

1996 – Institut oceňování majetku při VŠE Praha

1991 – Vysoká škola ekonomická v Praze, od 1. 7. 2003 vedoucí katedry podnikové ekonomiky, dosud (přednášky ve všech formách studia, manažerské finance, oceňování podniku, podniková ekonomika, rozbory výkonnosti)

1982 – 1991 Výzkumný ústav strojírenské technologie a ekonomiky (VUSTE), výzkumný pracovník

1976 – 1982 Pivovary a sladovny, g. ř., útvar rozborů a statistiky

1970 – 1976 Benzina, n. p., odbor obchodní politiky

další podrobnosti: https://webhosting.vse.cz/ekisl/ nebo https://webhosting.vse.cz/ekisl/publikace.html

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.