Vláda schválila novelu insolvenčního zákona - implementace evropské směrnice začíná

03.11.2020

Vláda schválila na svém jednání 2. listopadu na návrh ministerstva spravedlnosti návrh novely insolvenčního zákona, která obsahuje implementaci druhé šance a nového postupu při oddlužení živnostníků a malých podnikatelů. Podle předpokladů se vláda přiklonila k tomu, že pravidla oddlužení budou vztažena také na spotřebitele.

Tuto možnost nová směrnice o restrukturalizaci a insolvenci (kompletní text ZDE) pouze členským státům doporučuje, avšak výslovně ji nepožaduje. Obecně se však očekávalo, že ministerstvo spravedlnosti se rozhodne pro jednotnou podobu oddlužení.

V nejbližší době by vláda měla na pořad jednání dostat také druhou zásadní implementační normu, kterou bude zákon o preventivní restrukturalizaci.

Tisková zpráva ministerstva k jednání vlády a ke schválení návrhu novely v plném znění:

Vláda dnes schválila návrh zákona, který zkrátí délku nových oddlužení pro všechny fyzické osoby na tři roky. Tříletý režim oddlužení by mohl platit v insolvenčních řízeních zahájených po 1. červenci 2021. Návrh zdůrazňuje princip rovnosti v přístupu k druhé šanci podle evropské legislativy. Zvýšený důraz se i nadále klade na poctivý záměr dlužníka a práva věřitelů, a to po celou dobu trvání oddlužení.

Klíčovým prvkem novely insolvenčního zákona je zkrácení doby oddlužení v nových řízeních z dosavadních pěti let na tři roky. Již od dubna 2020 se zpřístupnilo pětileté oddlužení všem fyzickým osobám bez ohledu na to, jestli mají dluhy z podnikání. Zkrácené tříleté oddlužení je ovšem stále vyhrazeno pouze vybraným kategoriím zranitelných osob, kterými jsou např. starobní důchodci. Nově se v duchu evropské směrnice navrhuje tříleté oddlužení zpřístupnit všem fyzickým osobám bez rozdílu.

Odstranění faktických překážek na vstupu do oddlužení

Součástí návrhu zákona je i norma usnadňující dlužníkům s exekucemi vstup do oddlužení. Exekuční srážky, které by za současné právní úpravy byly až do schválení oddlužení uloženy u plátce mzdy, bude možné použít přednostně na úhradu pohledávek výživného a ve zbytku na úhradu nákladů insolvenčního řízení. Dlužník proto nebude nucen po provedení exekučních srážek uhrazovat výživné a náklady řízení z nezabavitelné částky. 

Odstranění procesních překážek včasného osvobození dlužníka

Včasnému osvobození dlužníka nebrání případné průtahy při zpeněžování majetku. V novém procesním schématu oddlužení lze dlužníka osvobodit, přestože v okamžiku splnění předpokladů pro osvobození dosud nebylo dokončeno zpeněžení majetku náležejícího do majetkové podstaty. Nedojde-li k přerušení či prodloužení průběhu oddlužení iniciovanému zpravidla ze strany dlužníka, bude dlužník osvobozen nejpozději po třech letech od schválení oddlužení. Ve zpeněžování lze pokračovat i po osvobození dlužníka.

Důraz na zájmy věřitelů a na poctivost dlužníka

Práva věřitelů jsou v novém procesním schématu insolvenčního řízení chráněna stejně účinně jako v současné právní úpravě. Schopnost dlužníka splácet nezajištěným věřitelům alespoň tolik, kolik činí pohledávky insolvenčního správce, zůstává podmínkou povolení oddlužení i nadále. Poctivost dlužníka se beze změny vyžaduje po celou dobu trvání insolvenčního řízení. V opačném případě dlužníkovi hrozí zejména zrušení schváleného oddlužení nebo odejmutí přiznaného osvobození.

 

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.